red-cp-background
cp-logo-responsibly-made
responsibly-made-logo

Produkt wytworzony w sposób odpowiedzialny

* Nasze produkty są wytwarzane w fabrykach Colgate-Palmolive, które zwiększają efektywność w zakresie zużycia energii i wody, dążąc do zerowego poziomu odpadów, starając się o brak wypadków w miejscu pracy oraz przestrzegając etycznych praktyk pracy.

Zarządzanie wpływem na środowisko

Zobowiązujemy się do spełniania wszelkich obowiązujących zasad i regulacji dotyczących ochrony środowiska – a często przekraczamy takie standardy – w sposobie wytwarzania oraz marketingu naszych produktów oraz w sposobie działalności naszych fabryk. Wpływ na środowisko w Colgate określają surowe standardy; nasze fabryki mają w pełni wdrożony System zarządzania ochroną środowiska, obejmujący wiele kategorii, w tym efektywność zużycia energii, klimat, zarządzanie gospodarką wodną oraz odpadami..

responsibly-made-products-img1

Najważniejsze elementy

 • Rozległe audyty dot. ochrony środowiska są przeprowadzane w harmonogramie średnio 3–5-letnim we wszystkich fabrykach produkcyjnych Firmy, w celu zapewnienia zgodności ze standardami w zakresie ochrony środowiska. Ponadto przeprowadzane są codzienne inspekcje BHP oraz rozległa coroczna samoocena, co pomaga w zapewnianiu ciągłej zgodności z wymogami.
 • W ramach naszego programu „5% dla Planety” Colgate-Palmolive stara się przeznaczyć 5% rocznego budżetu inwestycyjnego każdej fabryki produkcyjnej na projekty zmniejszające zużycie energii, wody oraz ilość odpadów.
 • Od lat 2002–2018 fabryki Colgate-Palmolive zmniejszyły:
  • Intensywność zużycia energii o 31,8%
  • Bezwzględną emisję gazów cieplarnianych o 29,7%
  • Intensywność zużycia wody o 45,8%
  • Ilości odpadów trafiających na wysypiska o 41,3% (rok bazowy 2010)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracownicy Colgate-Palmolive na całym świecie zobowiązani są do utrzymywania kultury bezpieczeństwa oraz zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, gdyż staramy się osiągnąć zerową wypadkowość w miejscu pracy.

responsibly-made-products-img2

Najważniejsze elementy

 • Rozległe audyty dot. BHP są przeprowadzane w harmonogramie średnio 3–5-letnim we wszystkich fabrykach produkcyjnych Firmy, w celu zapewnienia zgodności ze standardami w zakresie BHP. Ponadto przeprowadzane są codzienne inspekcje BHP oraz rozległa coroczna samoocena, co pomaga w zapewnianiu ciągłej zgodności z wymogami.
 • Firma Colgate-Palmolive ustanowiła nowy standard swoich wyników w zakresie bezpieczeństwa w 2018 r. Nasz Łączny odnotowany wskaźnik oraz Współczynnik przypadków w celu zminimalizowania wypadków w pracy wyniosły odpowiednio 0,22 i 0,06, co stanowiło najniższą liczbę odnotowanych wypadków w roku kalendarzowym, odkąd rozpoczęliśmy monitorowanie tych danych ponad 25 lat temu.
 • Firma Colgate-Palmolive jako członek Amerykańskiej Konferencji Rządowych Higienistów Przemysłowych (ACGIH) stosuje globalnie standardy bezpieczeństwa pracowników. Pomaga to zapewnić naszym pracownikom ochronę nawet w lokalizacjach, gdzie nie ma lokalnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa.
 • Aby zredukować liczbę poważnych wypadków i incydentów, które mają najpoważniejszy wpływ na naszych pracowników, wprowadziliśmy wieloletni program skupiający się na krytycznym ryzyku w zakresie bezpieczeństwa w każdej fabryce.

Praktyki pracy

Firma Colgate-Palmolive od wielu lat zobowiązuje się do szanowania praw człowieka i pracy na całym świecie oraz wspiera Powszechną deklarację praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Colgate-Palmolive współpracuje z partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze zobowiązanie w zakresie przestrzegania uniwersalnych praw człowieka, i poszukuje takich partnerów. Dostrzegamy obowiązek firm, aby szanować prawa pracy oraz angażować się w przestrzeganie przez interesariuszy uniwersalnych praw człowieka.

responsibly-made-products-img3

Najważniejsze kwestie

 • Colgate-Palmolive nie stosuje w swojej działalności pracy przymusowej, staramy się również wyeliminować pracę przymusową z naszych rozszerzonych łańcuchów dostaw i wartości. Sądzimy, iż każdy pracownik powinien mieć wolność przemieszczania się, żaden pracownik nie powinien płacić za możliwość pracy, nie powinien czuć się dłużny, ani też przymuszany do pracy.
 • Więcej informacji na temat naszej strategii w zakresie praw człowieka oraz podejścia do zarządzania w tym zakresie można znaleźć w dokumencie Szanowanie praw człowieka i praw pracy przez Colgate: Oświadczenia o jawności.

Partnerstwa i uznanie

Ważnym elementem działań Colgate-Palmolive w zakresie odpowiedzialnej produkcji jest nasze zaangażowanie oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi, którzy uzupełniają nasze duże możliwości wewnętrzne i zapewniają niezależne gwarancje zewnętrzne.

Najważniejsze kwestie

science-based-targets-logo
 • Oparty na nauce cel klimatyczny Colgate-Palmolive związany z produkcją został zatwierdzony przez Inicjatywę Celów Opartych na Badaniach Naukowych.
leed-logo
 • Colgate-Palmolive zobowiązuje się do przestrzegania certyfikacji Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Council USA (USGBC) we wszystkich nowych zakładach produkcyjnych; do tej pory firma otrzymała 13 certyfikatów dla zakładów produkcyjnych.
true-zero-logo
 • Firma Colgate-Palmolive uzyskała certyfikat GBCI TRUE Zero Waste w 16 zakładach produkcyjnych na 4 kontynentach. Rozpoczęliśmy w 2016 r. w USA i od tego czasu zostaliśmy pierwszą firmą, która uzyskała TRUE Zero Waste w Ameryce Łacińskiej, Europie kontynentalnej, Indiach, Chinach i Wietnamie. Nadal kontynuujemy prace w Afryce i Australii.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Firma Colgate-Palmolive jest członkiem-założycielem Krajowej Rady Bezpieczeństwa od 1913 roku.
energy-star-award-2021-logo
 • Firma Colgate-Palmolive została uznana Partnerem Roku US EPA ENERGY STAR w 2019 r. dziewiąty rok z rzędu (2011-2019).
 • Fabryki Colgate-Palmolive na całym świecie uzyskały wyróżnienie US EPA ENERGY STAR Challenge for Industry 74 razy.
acgih-logo
 • Firma Colgate-Palmolive jest wieloletnim udziałowcem ORCHSE Strategies, LLC i jest uznawana za jedną z najlepszych firm.
orc-hse-logo
 • Firma Colgate-Palmolive wspiera organizacyjnie Amerykańską Konferencję Rządowych Przemysłowych Higienistów (ACGIH).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Colgate-Palmolive wspiera inicjatywę Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych i stara się dostosować naszą działalność operacyjną i strategie do dziesięciu powszechnie przyjętych zasad tej inicjatywy w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji, a ponadto podejmujemy działania wspierające Cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website..

„LEED” i powiązane logo to znaki handlowe będące własnością Green Building Council USA i można je wykorzystywać za zgodą.