red-cp-background

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

I. Wstęp

Niniejsza  informacja  opublikowana  przez Colgate-Palmolive  Manufacturing  (Poland)  Sp.  z  o.o. (dalej  jako: „Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland)” albo„Spółka”) w celu realizacji obowiązków wynikających z polskiego  prawa  podatkowego  zgodnie  z  art.  27c  ustawy  z  dnia  15  lutego  1992  r.  o  podatku  dochodowym  od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. (dalej jako: „rok podatkowy 2022”). 

II. Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce

Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) z siedzibą w Świdnicy, Polska (ul. Aleja Colgate 2, 58-100 Świdnica, NIP:  5272484500)  jest  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240496.

Spółka jest częścią działającej w skali globalnej Spółki Colgate-Palmolive (USA) (dalej jako: „GrupaCP”).

2. Cele podatkowej strategii Spółki

Spółka  jest  zobowiązana  do  przestrzegania  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  obowiązków sprawozdawczych  i  informacyjnych  związanych  z  działalnością  gospodarczą  prowadzoną  w  danych jurysdykcjach. W świetle powyższego Spółka uznaje prawidłowe i rzetelne zarządzanie funkcją podatkową za kluczowe.

Zapewnienie właściwego przestrzegania przepisów prawa podatkowego jest celem Spółki, a także istotnym elementem  jej  reputacji.  Spółka  realizując  swoją  misję  zarządza  ryzykiem,  przy  uwzględnieniu  stale zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego zapewniając:

−Zagwarantowanie  zgodności  w  sprawach  dotyczących  rozliczeń  podatkowych  oraz  sprawozdawczości finansowej,

−Ukierunkowanie na ustandaryzowane i zintegrowane procesy,

−Wykorzystywanie innowacyjnej technologii, oraz

−Współdziałanie z zainteresowanymi stronami mające na celu wspieranie podejmowania kluczowych decyzji.

Niniejsza  strategia  podatkowa  pokazuje,  że  Spółka  w  pełni  realizuje  swoje  obowiązki  wynikające  z  prawa podatkowego w Polsce, przestrzega przepisów, regulacji oraz sprawozdawczych i informacyjnych obowiązków, które są rezultatem zawieranych transakcji oraz obecności Spółki na rynku w Polsce.

Strategia podatkowa jest dostosowywana zarówno do zmian w otoczeniu prawno-podatkowym jak i wewnątrz organizacji.

III. Informacje  o  stosowanych  przez  podatnika  procesach  oraz  procedurach  dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych  przez  podatnika  dobrowolnych  formach  współpracy  z  organami  Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje  o  stosowanych  przez  podatnika  procesach  oraz  procedurach  dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka, aby w prawidłowy sposób realizować zobowiązania  wynikające z przepisów prawa podatkowego stosuje  odpowiednie procesy pod kątem wszystkich rozliczeń podatkowych. Cele procesów kontrolnych skierowane są na identyfikację, ocenę, monitorowanie oraz wewnętrzne raportowanie dla celów podatkowych.

Spółka kieruje się poniższymi zasadami, jako ramami zarządzania zobowiązaniami podatkowymi wyróżniając w szczególności:

−Przestrzeganie  wszystkich  właściwych  przepisów  prawa  i  regulacji  odnoszących  się  do  czynności podatkowych skutkujących zobowiązaniami podatkowymi w Polsce. 

−Prowadzenie  efektywnego  zarządzania  kwestiami  podatkowymi,  włączając  w  to  zachowywanie  na  tym samym poziomie właściwych procesów, procedur, dokumentacji oraz kontroli, które gwarantują, że kadra zarządzająca posiada stosowne umiejętności, a także doświadczenie do podejmowania kluczowych decyzji w wymiarze podatkowym.

−Zarząd lub inne odpowiednie osoby wstrukturze organizacyjnej Spółki informowani są o wszelkich istotnych kwestiach podatkowych i jeśli uznają to za konieczne zapewniają odpowiednie zaadresowanie sprawy.

Kierownictwo  Spółki  jak  również  inne  odpowiednie  osoby  w  strukturze  organizacyjnej  Spółki,  które zaangażowane są w kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych, zapewniają swoimi działaniami skuteczność oraz  adekwatność  w  ramach  kontroli  organizacji  z  perspektywy  wypełnianych  zobowiązań  nałożonych  na Spółkę przez przepisy podatkowe.

Zarządzanie kwestiami  podatkowymi  jest  częścią  funkcji  Finansowej  i  docelowo  jest  odpowiedzialnością Dyrektora ds. Finansów Spółki wspieranego przez Kierownika ds. Podatków i Księgowości oraz podległych mu współpracowników.  Spółka  w  sposób  stały  współpracuje  w  ramach wywiązywania  się  z  zobowiązań podatkowych w Polsce z zewnętrznymi profesjonalnymi doradcami podatkowymi.

Osoby  zaangażowane  w  kwestie  podatkowe  dysponują  niezbędną  wiedzą  i  umiejętnościami,  zapewniając właściwą realizację obowiązków Spółki wynikających z prawa podatkowego. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania  zobowiązań  wynikających  z  prawa  podatkowego  monitorują  zmiany  w  przepisach  prawa podatkowego oraz linię orzeczniczą sądów, a także stanowiska organów podatkowych.

Aby  minimalizować  ryzyko  podatkowe  oraz  ryzyko  zaistnienia  sporu  pomiędzy  Spółką  a  organami podatkowymi,  Spółka  podejmuje  wszelkie  stosowne  działania  w  tym  celu.  Zgodnie  z  powyższym  stosuje ostrożnościowe  podejście,  ocenia  sytuację  uwzględniając  porady  renomowanych  doradców  zewnętrznych, odpowiednio  do  posiadania  uzasadnionej  pewności  wobec  przyjętych  polskich  stanowisk  organów podatkowych, właściwej oceny ryzyka podatkowego oraz zagwarantowania zgodności z właściwymi przepisami, regulacjami oraz sprawozdawczymi i informacyjnymi obowiązkam.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym 2022 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy zorganami Krajowej Administracji Skarbowej takich jak Program Współdziałania czy uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA).

Niemniej, Spółka, jako rzetelny podatnik, aktywnie współpracuje z organami Krajowej Administracji Skarbowej, budując pozytywną relację opartą na wzajemnym zaufaniu pomiędzy organem podatkowym a Spółką, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez nią działalności.

IV. Informacje  odnośnie  realizacji  przez  podatnika  obowiązków  podatkowych  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  wraz  z  informacją  o  liczbie  przekazanych  Szefowi  Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

−Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);−Podatku od towarów i usług (VAT);

−Podatku od nieruchomości;−Opłaty celnej. W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

−Podatku u źródła (WHT);−Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) –z tytułu kosztów pracowników Spółki.

W roku podatkowym 2022 Spółka zidentyfikowała i przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej jedną informację o schemacie podatkowym dotyczącym zwolnienia z podatku u źródła w ramach podatku dochodowego od osób prawnych.

V.  Informacje  o  transakcjach  z  podmiotami  powiązanymi  lubpodejmowanych  przez  podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których  wartość  przekracza  5%  sumy  bilansowej  aktywów  w  rozumieniu  przepisów  o rachunkowości,  ustalonych na    podstawie    ostatniego    zatwierdzonego    sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W   roku   2022 Spółka  zawarła  transakcje  z  podmiotami  powiązanymi  (z  uwzględnieniem  transakcji  z nierezydentami) w ramach sprzedaży i kupna towarów i usług, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, zawartych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki.

2. Informacje  o  planowanych  lub  podejmowanych  przez  podatnika  działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

W roku 2022Spółka nie planowała, ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

VI. Informacje o złożonych wnioskach

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku  podatkowym  2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków owydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W roku podatkowym  2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W  roku  podatkowym  2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

VII. Informacje  dotyczące  dokonywania  rozliczeń  podatkowych  przez  podatnika  w  krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów oraz  w  krajach  z  wykazu  krajów  i  terytoriów  wskazanych  w  unijnym  wykazie  jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjętym przez Radę Unii Europejskiej.

W  roku  podatkowym  2022Spółka  nie  dokonywała  rozliczeń  podatkowych  na  terytoriach  lub  w  krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów albo w krajach z  wykazu  krajów  i  terytoriów  wskazanych  w  unijnym  wykazie  jurysdykcji  niechętnych  współpracy do  celów podatkowych przyjętym przez Radę Unii Europejskiej.