red-cp-background

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

I. Wstęp

Niniejsza informacja opublikowana przez Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. (dalej jako: „Colgate-Palmolive (Poland)” albo „Spółka”) ma na celu realizację obowiązków wynikających z polskiego prawa podatkowego zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (dalej jako: „rok podatkowy 2020”).

II. Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce

Colgate-Palmolive (Poland) z siedzibą w Warszawie, Polska (ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, NIP: 1180006759) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035014.

Spółka jest częścią działającej w skali globalnej Spółki Colgate-Palmolive (USA) (dalej jako: „Grupa CP”).

2. Cele podatkowej strategii Spółki

Spółka jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w danych jurysdykcjach. W świetle powyższego Spółka uznaje prawidłowe i rzetelne zarządzanie funkcją podatkową za kluczowe.

Zapewnienie właściwego przestrzegania przepisów prawa podatkowego jest celem Spółki, a także istotnym elementem jej reputacji. Spółka realizując swoją misję zarządza ryzykiem, przy uwzględnieniu stale zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego zapewniając:

− Zagwarantowanie zgodności w sprawach dotyczących rozliczeń podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej,

− Ukierunkowanie na ustandaryzowane i zintegrowane procesy,

− Wykorzystywanie innowacyjnej technologii, oraz

− Współdziałanie z zainteresowanymi stronami mające na celu wspieranie podejmowania kluczowych decyzji.

Niniejsza strategia podatkowa pokazuje, że Spółka w pełni realizuje swoje obowiązki wynikające z prawa podatkowego w Polsce, przestrzega przepisów, regulacji oraz sprawozdawczych i informacyjnych obowiązków, które są rezultatem zawieranych transakcji oraz obecności Spółki na rynku w Polsce.

Strategia podatkowa jest dostosowywana zarówno do zmian w otoczeniu prawno-podatkowym jak i wewnątrz organizacji.

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka, aby w prawidłowy sposób realizować zobowiązania wynikające z przepisów prawa podatkowego stosuje odpowiednie procesy pod kątem wszystkich rozliczeń podatkowych. Cele procesów kontrolnych skierowane są na identyfikację, ocenę, monitorowanie oraz wewnętrzne raportowanie dla celów podatkowych.

Spółka kieruje się poniższymi zasadami, jako ramami zarządzania zobowiązaniami podatkowymi wyróżniając w szczególności:

− Przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów prawa i regulacji odnoszących się do czynności podatkowych skutkujących zobowiązaniami podatkowymi w Polsce.

− Prowadzenie efektywnego zarządzania kwestiami podatkowymi, włączając w to zachowywanie na tym samym poziomie właściwych procesów, procedur, dokumentacji oraz kontroli, które gwarantują, że kadra zarządzająca posiada stosowne umiejętności, a także doświadczenie do podejmowania kluczowych decyzji w wymiarze podatkowym.

− Zarząd lub inne odpowiednie osoby w strukturze organizacyjnej Spółki informowani są o wszelkich istotnych kwestiach podatkowych i jeśli uznają to za konieczne zapewniają odpowiednie zaadresowanie sprawy.

Kierownictwo Spółki jak również inne odpowiednie osoby w strukturze organizacyjnej Spółki, które zaangażowane są w kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych, zapewniają swoimi działaniami skuteczność oraz adekwatność w ramach kontroli organizacji z perspektywy wypełnianych zobowiązań nałożonych na Spółkę przez przepisy podatkowe.

Zarządzanie kwestiami podatkowymi jest częścią funkcji Finansowej i docelowo jest odpowiedzialnością Dyrektora ds. Finansów Spółki wspieranego przez Kierownika ds. Podatków i Księgowości oraz podległych mu współpracowników. Spółka w sposób stały współpracuje w ramach wywiązywania się z zobowiązań podatkowych w Polsce z zewnętrznymi profesjonalnymi doradcami podatkowymi.

Osoby zaangażowane w kwestie podatkowe dysponują niezbędną wiedzą i umiejętnościami, zapewniając właściwą realizację obowiązków Spółki wynikających z prawa podatkowego. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zobowiązań wynikających z prawa podatkowego monitorują zmiany w przepisach prawa podatkowego oraz linię orzeczniczą sądów, a także stanowiska organów podatkowych.

Aby minimalizować ryzyko podatkowe oraz ryzyko zaistnienia sporu pomiędzy Spółką a organami podatkowymi, Spółka podejmuje wszelkie stosowne działania w tym celu. Zgodnie z powyższym stosuje ostrożnościowe podejście, ocenia sytuację uwzględniając porady renomowanych doradców zewnętrznych, odpowiednio do posiadania uzasadnionej pewności wobec przyjętych polskich stanowisk organów podatkowych, właściwej oceny ryzyka podatkowego oraz zagwarantowania zgodności z właściwymi przepisami, regulacjami oraz sprawozdawczymi i informacyjnymi obowiązkami.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej takich jak Program Współdziałania czy uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA).

Niemniej, Spółka, jako rzetelny podatnik, aktywnie współpracuje z organami Krajowej Administracji Skarbowej, budując pozytywną relację opartą na wzajemnym zaufaniu pomiędzy organem podatkowym a Spółką, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez nią działalności.

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

− Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);

− Podatku od towarów i usług (VAT);

− Opłaty celnej.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

− Podatku u źródła (WHT);

− Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – z tytułu kosztów pracowników Spółki.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z uwagi na brak zidentyfikowania obowiązku złożenia takiej informacji.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W roku 2020 Spółka zawarła transakcje z podmiotami powiązanymi (z uwzględnieniem transakcji z nierezydentami) w ramach sprzedaży i kupna towarów i usług, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki z 2020 roku.

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

W roku 2020 Spółka nie planowała, ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

VI. Informacje o złożonych wnioskach

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa.

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym 2020 Spółka złożyła cztery wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

VII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych przez podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów oraz w krajach z wykazu krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjętym przez Radę Unii Europejskiej.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów oraz w krajach z wykazu krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjętym przez Radę Unii Europejskiej.