red-cp-background

Zobowiązanie do odpowiedzialnego pozyskiwania.

commited-to-responsible-sourcing

Firma Colgate-Palmolive zobowiązuje się do odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów i usług, co ma na celu niewyrządzanie szkody i niewykorzystywanie ludzi ani środowiska. W ramach naszego zobowiązania do odpowiedzialnego pozyskiwania koncentrujemy się na czterech kluczowych filarach: ochronie środowiska, etycznych praktykach pracy, zdrowiu i bezpieczeństwie ludzi oraz uczciwości biznesowej.

Poprzez realizację programów Colgate, prowadzonej polityki i inicjatyw; kontynuujemy naszą podróż z odpowiedzialnym pozyskiwaniem, osiągając stałe postępy. Firma Colgate nieustannie ocenia i porównuje swoje zasady, jak również naszych dostawców i branże, w których działają, aby zapewnić, że nasze składniki są w dalszym ciągu odpowiedzialnie pozyskiwane.

Podstawą naszego zobowiązania są cztery kluczowe zasady i inicjatywy; nasz kodeks postępowania partnerów zewnętrznych, zapewnianie bezpieczeństwa naszych składników, nasze zasady należytej staranności wobec partnerów zewnętrznych oraz nasza wrażliwość na zmiany klimatu i zarządzanie zasobami wodnymi.

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

NiniejszyKodeks postępowania partnerów zewnętrznych Colgate, który określa nasze wymagania w zakresie etyki wobec dostawców, dystrybutorów, przedstawicieli, klientów, partnerów badawczych oraz pozostałych stron trzecich, z którymi współpracujemy. Od naszych Partnerów zewnętrznych wymagamy podjęcia stosownych kroków w celu odpowiedniego poinformowania o zapisach niniejszego Kodeksu postępowania ich organizacji oraz udostępnienia go pracownikom i podwykonawcom zaangażowanym we współpracę z firmą Colgate. Kodeks postępowania partnerów zewnętrznych firmy Colgate jest standardowym elementem naszych umów zakupu.

Siła reputacji firmy Colgate zależy nie tylko od naszego postępowania, ale również postępowania osób i podmiotów współpracujących z nami. Mając to na uwadze, chcemy pracować jedynie z partnerami, którzy wyznają nasze wartości i postępują według równie wysokich standardów etycznych.

BEZPIECZEŃSTWO SKŁADNIKÓW

Bezpieczeństwo każdego składnika i każdego produktu, jaki sprzedajemy, jest podstawą wartością Colgate-Palmolive. Naszym celem jest nie tylko wytwarzanie bezpiecznych produktów, ale również wytwarzanie tych produktów ze składników i w ramach procesów mających minimalny wpływ na otaczający nas świat. Nasi naukowcy dążą do opracowania produktów, które są przyjazne dla środowiska i skuteczne, spełniając przy tym nasze wysokie standardy dotyczące produktów. Wszystkie składniki, które pozyskujemy i stosujemy w naszych produktach, są bezpieczne dla ludzi i środowiska. Spełniają nasze surowe normy bezpieczeństwa i wszystkie obowiązujące przepisy wszędzie tam, gdzie są sprzedawane. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką bezpieczeństwa składników.

WERYFIKOWANIE PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH I DUE DILLIGENCE

Colgate zobowiązuje się do współpracy z etycznymi partnerami zewnętrznymi. Na początku współpracy z dostawcami lub usługodawcami wszyscy partnerzy zewnętrzni są weryfikowani, aby upewnić się, że nie występują na listach obserwacyjnych, listach sankcji, i w wykazie zawiadomień o naruszeniu przepisów oraz że w mediach nie ma negatywnych doniesień na ich temat. Po wstępnej weryfikacji partnerzy zewnętrzni współpracujący z Colgate podlegają ciągłemu monitorowaniu w zakresie ostrzeżeń o potencjalnych sygnałach ostrzegawczych. Wszystkie sygnały ostrzegawcze są sprawdzane, a w razie potrzeby podejmowane są działania naprawcze. Partnerzy zewnętrzni, którzy mogą współpracować z jednostkami administracji rządowej lub samorządowej w imieniu Colgate, muszą przed rozpoczęciem współpracy z Colgate przejść kompleksowy proces due dilligence.

WRAŻLIWOŚĆ NA ZMIANY KLIMATU I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

Od wielu lat prosimy, aby nasi kluczowi dostawcy I poziomu oraz dostawcy materiałów, przy których wytworzeniu występuje emisja dużej ilości dwutlenku węgla i zużywana jest duża ilość wody, brali udział w Programie łańcucha dostaw CDP „Ujawnianie w zakresie wpływu na klimat i zużycia wody”, abyśmy mogli poznać wpływ na klimat oraz powiązane zagrożenia i możliwości związane z zasobami wodnymi w naszym łańcuchu dostaw oraz zająć się tymi kwestiami.

Ponadto, dzięki współpracy z naszymi dostawcami, pomagamy naszym zespołom w rozwoju produktów i zespołom odpowiedzialnym za zaopatrzenie poznać i zidentyfikować nasze najbardziej wymagające pod względem emisji dwutlenku węgla i zużycie wody surowce i opakowania. Dzięki temu możemy pozyskiwać materiały i tworzyć produkty, które spełniają oczekiwania Colgate w zakresie zarządzania ochroną środowiska.

Więcej informacji na temat naszej działalności w zakresie zmian klimatu i zarządzania zasobami wodnymi można znaleźć w sekcji Planeta w naszym dostępnym online Raporcie w zakresie zrównoważonego rozwoju.

PODSTAWOWE PROGRAMY ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA

Oprócz powyższych polityk i inicjatyw, w firmie Colgate funkcjonują następujące podstawowe programy wspierające nasze cztery filary i zobowiązania. Partnerzy zewnętrzni są wybierani do włączenia do jednego lub większej liczby programów podstawowych na podstawie czynników ryzyka, w tym; nieodłączne ryzyko kraju lub branży, wybrane usługi świadczone na rzecz Colgate lub krytyczność dla działalności Colgate.

Ulepszone zarządzanie dostawcami (ESM)

Program ESM firmy Colgate to globalny proces oceny ryzyka i audytu dla naszych dostawców surowców, opakowań i producentów kontraktowych, skoncentrowany na trzech kluczowych obszarach:

  • Zgodność ze standardami jakości Colgate i wymogami regulacyjnymi zapewniającymi jakość i bezpieczeństwo naszych produktów
  • Jakość usług zapewniająca skuteczne dostawy produktów Colgate-Palmolive dla naszych klientów i konsumentów
  • Przestrzeganie procesów zarządzania wpływem na środowisko oraz poszanowania bezpieczeństwa pracowników i praw pracowniczych

Od początku istnienia programu EMS ponad 7000 zakładów dostawców zostało poddanych ocenie ryzyka, a ponad 1200 zakładów zostało poddanych audytowi.

Ocena dostawców pod kątem odpowiedzialnego pozyskiwania (SRSA)

Program oceny dostawców pod kątem odpowiedzialnego pozyskiwania (SRSA) firmy Colgate to program oceny ryzyka i audytu koncentrujący się w szczególności na odpowiedzialności społecznej i ograniczaniu wpływu na środowisko w zakładach produkcyjnych Colgate, u producentów kontraktowych, dostawców surowców i opakowań, w magazynach i firmach zajmujących się pakowaniem. Dostawcy są kwalifikowani do audytu na podstawie oceny ryzyka, a zgodność oceniana jest w procesie 4-filarowych audytów Sedex SMETA (Etyczny handel członków Sedex).

Od początku istnienia programu SRSA, od 2019 r., ponad 550 dostawców i usługodawców zostało poddanych ocenie ryzyka, a ponad 45% przeprowadziło zewnętrzne kontrole przestrzegania zasad odpowiedzialności społecznej. Poprzez działania naprawcze będące wynikiem audytu program SRSA pomógł zapewnić uczciwe i bezpieczne warunki pracy ponad 60 000 pracowników w rozszerzonym łańcuchu dostaw Colgate.

Zobowiązanie do eliminowanie wylesiania

Colgate-Palmolive wspiera wizję przyszłości bez wylesiania. Zobowiązujemy się pozyskiwać surowce leśne z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Nasza polityka eliminowania wylesiania obejmuje następujące surowce leśne: palmy, soję, łój wołowy i materiały na bazie papieru. Firma Colgate ma również odrębną politykę dotyczącą odpowiedzialnego i zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego.

Kluczowymi elementami naszego zobowiązania są: mapowanie i identyfikowalność w naszym łańcuchu dostaw, zakup certyfikowanych materiałów powstających z palm, soi i papieru, weryfikacja zgodności dostawcy z polityką Colgate, lokalnymi przepisami i standardami, takimi jak minimalne kryteria hodowli bydła na skalę przemysłową w brazylijskiej Amazonii dla naszych dostawców łoju wołowego i wdrożenie możliwości monitorowania satelitarnego w celu identyfikowania potencjalnych alarmów dotyczących wylesiania i zarządzania nimi.

Ponadto firma Colgate bierze udział w licznych projektach transformacyjnych w Indonezji i Tajlandii, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów środowiskowych i społecznych, a także tworzeniu odpowiedzialnych zdolności produkcyjnych dostawców.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych zasad, zobowiązań i działań związanych z eliminowaniem wylesiania w naszym łańcuchu dostaw, zapoznaj się z naszą Polityką eliminowania wylesiania, naszą Polityką odpowiedzialnego i zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego oraz sekcją Planeta w Raporcie zrównoważonego rozwoju Colgate Nasze zobowiązanie do eliminowania wylesiania..

Program Prawa człowieka i praca przymusowa

Firma Colgate zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym przepisów dotyczących współczesnego niewolnictwa w krajach, w których prowadzimy działalność. Firma Colgate od wielu lat zobowiązuje się do szanowania praw człowieka i pracy na całym świecie oraz wspiera Powszechną deklarację praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Potwierdziliśmy również nasze poparcie dla inicjatywy ONZ Global Compact i jej zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją.

Firma Colgate jest członkiem Forum dóbr konsumpcyjnych (Consumer Goods Forum, CGF) i wspiera społeczną rezolucję Forum w sprawie pracy przymusowej oraz priorytetowe zasady branżowe; każdy pracownik powinien mieć swobodę przemieszczania się, żaden pracownik nie powinien płacić za pracę, żaden pracownik nie powinien być zadłużony w wyniku pracy ani zmuszany do pracy.

Aby dowiedzieć się więcej o zobowiązaniu Colgate i działaniach wspierających nasze zobowiązanie do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych, zapoznaj się z naszym Raportem w zakresie zrównoważonego rozwoju w sekcji Ludzie i w naszej corocznej publikacji, „Poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych”.

Minerały pochodzące z obszarów konfliktów

Firma Colgate-Palmolive wspiera zakończenie przemocy i łamania praw człowieka przez grupy zbrojne w Demokratycznej Republice Konga (DRC) i krajach sąsiednich.

Minerały pochodzące z obszarów konfliktów to surowce, takie jak złoto, kasyteryt, kolumbit-tantalit (koltan), wolframit i złoto, w tym ich pochodne, cyna, tantal i wolfram (3TG), które pochodzą z części świata, w której dochodzi do konfliktu wpływającego na wydobycie i handel tymi materiałami.

Minerały pochodzące z obszarów konfliktów są pozyskiwane z Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiednich, takich jak Angola, Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Tanzania, Zambia, Burundi, Sudan Południowy i Uganda.

100% naszych dostawców, którzy obecnie stosują 3TG, zostało poddanych weryfikacji i potwierdziliśmy, iż pozyskują oni minerały z kopalni poza Demokratyczną Republiką Konga i sąsiednimi krajami lub pozyskują je z hut i rafinerii, które zostały uznane za wolne od konfliktów przez Inicjatywę pozyskiwania z miejsc wolnych od konfliktów.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz; Naszą politykę dotyczącą minerałów pochodzących z obszarów konfliktów.

PARTNERSTWA

W firmie Colgate mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie osiągnąć naszych ambitnych celów. Kluczowym elementem odpowiedzialnego pozyskiwania są nasze zaangażowanie i współpraca z partnerami zewnętrznymi.

Aby dowiedzieć się więcej o partnerstwach Colgate, odwiedź stronę współpracy, naszą stronę internetową dotyczącą zrównoważonego rozwoju